Hatemi Hukuk Bürosu

Hatemi Hukuk Bürosu

Tereke Tespiti Davası

Tereke tespiti davası, ölen kişinin malvarlığının mirasçıları arasında taksim edilmesini amaçlayan hukuki bir süreçtir. Bu durumda davacı, mirasın herhangi bir varisi veya tüm mirasçılar adına temsilcisi olabilir.

İşlem, miras malını korumak ve gerçek mirasçılarına intikal etmek için bir defter tutmayı içerir.

Tereke Tespiti Vakası

Dava, mirasın tespiti davası olarak da bilinir ve mirasçılar, tespite göre mirası paylaşacakları için büyük önem taşır. Terekenin tespiti ile ilgili davalara bakmakla görevli mahkeme, mirasçının son yerleşim yerinin bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesidir.

Terekenin tespiti davasının tarafları, terekenin herhangi bir varisi veya temsilcisi olabilecek davacı ve mahkemedir.
Mahkeme, terekeye ait olan malvarlığının tespiti ve deftere yazılmasından sorumludur. Davadaki hukuki meseleler ve zorluklar arasında davayı doğru yargı mercii önünde açma zorunluluğu , uzlaşma davasının tüm terekeyi mi kapsaması gerektiği veya terekedeki bireysel mallar için dava açılıp açılamayacağı ve kan bağı olmayan kişilerin vasiyetle mirastan pay almaları meselesi.

Terekenin tespiti için dava açılmasının amacı, mirasbırakanın ve üçüncü kişilerin hayatında birikmiş olan malvarlığının gerçek mirasçılara dağıtılmasını sağlamaktır. Terekenin koruma tedbiri olarak belirlenmesinin maddi hukuk açısından hak ve yükümlülükler üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmadığına dikkat edilmelidir. Bu nedenle, bilinmeyen miras mallarının bulunması ve varlıkların mirasçılar arasında adil bir şekilde dağıtılmasının sağlanması için terekenin tespiti için dava açılması gerekir.

Davadaki Temel Faktörler ve Kanıtlar

Miras tespiti davasında, dikkate alınması gereken birkaç temel faktör ve kanıt vardır. İlk olarak, mülk sahipliği ve devir tarihi, terekenin belirlenmesinde önemli faktörlerdir. Bu, ölen kişinin ölüm anında sahip olduğu tüm varlıkları ve ayrıca ölümden önce üçüncü şahıslara devredilen varlıkları tanımlamayı içerir . Türk Medeni Kanunu (TMK), yasal mirasçılara bırakılan mirasın belirlenmesine yönelik hukuki bir işlem olan tereke tespiti davasını düzenlemektedir. Dava, delil tespiti niteliğinde olup, malvarlığı değerleri hakkında kesin hüküm teşkil etmez. Mahkeme, mirasbırakanın malını kayıt altına alır ve koruma altına alır.

Mirasın belirlenmesinde vasiyetler, tröstler ve miras talepleri de önemli faktörlerdir.
Tereke tespiti durumunda miras otomatik olarak paylaşılmaz; daha ziyade mirasın taksimi için mirasçıların mirasçılık belgesi almaları gerekir.
Her mirasçının terekenin tespiti için dava açma hakkı bulunmakta olup, davanın açılması için tek bir mirasçının talebi yeterlidir.
Terekenin tespiti davası, mirasçılara ait olan malın korunması ve hak sahiplerine intikal etmesi için gerektiğinde defter tutulmasını içeren bir işlemdir.

Terekenin belirlenmesinde bir diğer önemli unsur da gayrimenkul değeri ve borçlarının takdiridir. Tereke tespiti davası, vefat tarihindeki tereke değerlerinin mevcut durumu da dahil olmak üzere kalan mal ve borçların tespitini talep eder. Tereke malvarlığından düşülecek borç ve masraflar, vasiyet edenin borcunu, cenaze masraflarını ve tereke ile ilgili diğer borç ve masrafları kapsar.
Özetle, tereke tespiti davası, yasal mirasçılara bırakılan mirasın tespiti için çok önemli bir hukuki süreç olup, miras bırakanın malvarlığının, borçlarının ve devir geçmişinin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesini içermektedir.

Hukuki Karar ve Sonuçları

Terekenin tespiti davasında verilecek hukuki karar, mahkemenin terekeye ait malvarlığını tespit edip bir deftere kaydetmesidir[5]. Mirasçılara ait olması ve üzerinde işlem yapılmaması için zaruret halinde ihtiyati tedbir kararı alınabilir. Mirasın tespiti davasında Yargıtay kararları, yargılama sırasında doğabilecek hukuki konularda yol gösterici olması açısından önemlidir. Unutulmamalıdır ki, terekenin tespiti için dava açılması tüm mirasçılar için geçerli olduğu gibi dava sonucunda mahkeme kararı ilgili tüm taraflar için geçerli olacaktır.

Mirasın belirlenmesi durumunda yasal kararın sonuçları, ilgili tüm taraflar için önemli olabilir. Sadece tereke belirlendiği ve miras otomatik olarak paylaşılmadığı için dava mirasın tespiti ve paylaşımı açısından önemlidir[3]. Terekenin aktif ve pasiflerinin tespiti için ilgili yerlere vekâletname yazılır ve ilgililerden bilgi alınır.
Terekenin tespiti davası, mirasa konu olan malın korunması ve hak sahiplerine intikal etmesi için defter tutulmasını içeren bir süreçtir.
Sürecin doğru bir şekilde takip edilmesini sağlamak için deneyimli bir miras avukatından yardım almak önemlidir.

Mirasın belirlenmesi davası, gelecekteki değerlendirmeler için önemli dersler vermektedir. Davanın amacı, mirasbırakanın hayatı boyunca birikmiş olan malvarlığının gerçek mirasçılara intikal etmesini sağlamaktır. Terekelerin korunması ve gerçek mirasçılarına intikali için tedbir alınmasında dava önemlidir. Mirasçıların tamamının rızası ile tereke mallarının bir kısmının veya tamamının bir mirasçıya teslim edilmesi de mümkündür.
Miras bırakanın mal varlığının tam olarak belirlenemediği durumlarda, terekenin tespitinde hangi tarih değerlerinin esas alındığının tespiti esastır.
Genel olarak, mirasın belirlenmesi davası, varlıkların yasal mirasçılara geçmesini sağlamada uygun yasal prosedürlerin önemini vurgulamaktadır.
Adres

Gümüşsuyu İnönü Cad. AKun Apt. No:39/6 Taksim Beyoğlu / İSTANBUL

Telefon

+90 212 243 6303 +90 212 252 2559

Çalışma Saatleri

Hafta içi : 09:30 / 18:30
Hafta sonu : -