Hatemi Hukuk Bürosu

Hatemi Hukuk Bürosu

Mal Rejiminin Tasfiyesinde Tedbir

Mal Rejiminin Tasfiyesinde Tedbir boşanma davasının çok önemli bir yönüdür. Mal rejimi, evlilikleri boyunca eşler arasında malın mülkiyetini ve paylaşımını düzenleyen yasal çerçeveyi ifade eder.
Tasfiye işleminin amacı, malın eşler arasında adil ve hakkaniyete uygun olarak taksim edilmesidir. Boşanma davası mal rejiminin tasfiye sürecini başlatır ve mallar yasal hükümlere ve eşler arasında yapılan sözleşmelere göre taksim edilir. Tasfiye aşamasında hak kaybına uğramamak için hangi malın edinilmiş mal, hangi malın kişisel mal olduğuna dikkat edilmesi önemlidir.

Özelliğin ölçülmesi, tasfiye sürecinin kritik bir yönüdür. Malların adil bir şekilde dağıtılması için tasfiyeye konu olan malların değerlerinin doğru olarak belirlenmesi gerekir. Katılma alacakları gibi mal rejiminin tasfiyesine ilişkin davalar, tipik olarak kişilik haklarına, nispi ücretlere ve alacaklara dayanmaktadır. Bazı durumlarda boşanma davası sırasında mal kaçakçılığının önlenmesi için de tedbir kararı istenebilir. Miras kalan mal ve manevi tazminat taleplerinin de tasfiyeye konu olabileceğini belirtmek önemlidir.

Eşlerden birinin açmış olduğu mal paylaşımı davasına diğer eşin karşı dava açmasına göre tasfiye işlemi tek taraflı veya iki taraflı olabilir. Kişisel mallar ve edinilmiş mallar gibi mal rejimi türleri de tasfiye aşamasında dikkate alınmalıdır. Bazı durumlarda muvazaayı önlemek ve alacaklının mal rejiminin tasfiyesinden doğan hakkını azaltmak için ihtiyati tedbir kararları verilebilir. Genel olarak, mülkün doğru bir şekilde ölçülmesi ve yasal hükümlerin ve eşler arasında yapılan sözleşmelerin anlaşılması, tasfiye sürecinde mülkün adil ve adil bir şekilde dağıtılmasının sağlanması için esastır.

Tasfiye Halinde Mülkiyet Ölçme Yöntemleri

Bir mülkiyet rejiminin tasfiyesi söz konusu olduğunda, mülkiyeti ölçmenin birincil yöntemlerinden biri varlıkların değerlemesidir. Bu, gayrimenkuller, araçlar, yatırımlar ve kişisel mülkler dahil olmak üzere eşlerin sahip olduğu tüm varlıkların değerinin belirlenmesini içerir. Bu varlıkların değeri daha sonra mal rejiminin toplam değerini belirlemek için kullanılır ve daha sonra eşler arasında kendi paylarına göre bölünür. Bu yöntem, her eşin mülkün değerine göre eşit bir pay almasını sağlar.

Tasfiyede mülkün ölçülmesinin bir diğer önemli yönü, borçların muhasebesi ve değerlemesidir. Bu, ipotekler, krediler ve kredi kartı bakiyeleri dahil olmak üzere eşlerin sahip olduğu tüm borç ve yükümlülüklerin belirlenmesini içerir. Bu yükümlülüklerin değeri daha sonra varlıkların toplam değerinden çıkarılarak mülkiyet rejiminin net varlık değeri elde edilir. Bu yöntem, tüm borç ve yükümlülüklerin muhasebeleştirilmesini ve her bir eşin kalan varlıklardan adil bir pay almasını sağlamada çok önemlidir.

Son olarak, mal rejiminin net aktif değerinin belirlenmesi tasfiye sürecinde çok önemlidir. Bu, borçların toplam değerinin varlıkların toplam değerinden çıkarılmasını içerir ve bu da mülkiyet rejiminin net değerini verir. Bu net değer daha sonra eşler arasında, varlıkların değerlendirilmesiyle belirlenen ilgili paylarına göre bölünür. Tasfiye sürecinin, özellikle kripto para birimleri gibi varlıkların değerlemesi söz konusu olduğunda karmaşık olabileceğini not etmek önemlidir. Ancak, uygun muhasebe ve değerleme yöntemleri ile bir mal rejiminin tasfiyesi her iki eş için de adil ve hakkaniyete uygun bir süreç olabilir.

Gayrimenkul Ölçümünü Etkileyen Faktörler

Bir mülkiyet rejiminin tasfiyesi sırasında mülkün ölçümü çeşitli faktörlerden etkilenebilir. En önemli faktörlerden biri piyasa dalgalanmaları ve ekonomik koşullardır. Piyasadaki döngüsel dalgalanmalar, mülkün değerinin dalgalanmasına neden olarak, gerçek değerinin belirlenmesini zorlaştırabilir. Ayrıca, yasal kısıtlamalar ve düzenlemeler tasfiye sırasında mülkün ölçümünü de etkileyebilir. Örneğin İsviçre’de eşlerin hukuki işlem yapma özgürlüklerini ve edinilmiş mallara katılımlarını sınırlayan yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Bu düzenlemeler, tasfiye sırasında mülkün nasıl ölçüleceğini ve bölüneceğini etkileyebilir.

Tasfiye sırasında mülkün ölçümünü etkileyebilecek bir diğer faktör, ilgili taraflar arasındaki anlaşmazlıklardır. Tarafların taşınmazın değeri konusunda anlaşamadıkları durumlarda, değeri belirlemek için mahkemenin müdahale etmesi gerekebilir. Bu, tasfiye sürecinde gecikmelere yol açabilir ve dahil olanlar için ek strese neden olabilir. Ayrıca eşlerden birinin mal paylaşımı davası açması ve diğer eşin karşı dava açması halinde mal rejimi iki taraflı olarak tasfiye edilmektedir. Bu, mülkün ölçümünü daha da karmaşık hale getirebilir ve tasfiye sürecini uzatabilir.

Son olarak, bir mal rejiminin tasfiyesi sırasında mal varlığı ölçüm yöntemini göz önünde bulundurmak önemlidir. Örneğin 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu eşler arasındaki mal rejimlerini yeniden düzenleyerek Mal Ayrılığı Rejimini getirmiştir. Bu rejime göre, edinilen mülkün değeri, mülkün toplam değerinden borç ve yükümlülükler çıkarılarak hesaplanır. Ayrıca, bir mal rejiminin tasfiyesi, eşler arasında nispi ücretler ve avukatlık ücretlerini gerektirebilir. Bu nedenle, mülk ölçümünü etkileyebilecek faktörleri ve tasfiyeyi çevreleyen yasal düzenlemeleri anlamak, sorunsuz ve adil bir süreç için çok önemlidir.
Adres

Gümüşsuyu İnönü Cad. AKun Apt. No:39/6 Taksim Beyoğlu / İSTANBUL

Telefon

+90 212 243 6303 +90 212 252 2559

Çalışma Saatleri

Hafta içi : 09:30 / 18:30
Hafta sonu : -